Όγκοι εγκεφάλου – Μικροχειρουργική αντιμετώπιση

Οι όγκοι του εγκεφάλου μπορούν να διακριθούν σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς.

Πρωτοπαθείς όγκοι

Οι πρωτοπαθείς όγκοι προσδιορίζονται από τον τύπο του κυττάρου που προέρχονται ή από την ανατομική θέση που εμφανίζονται. Τα γλοιώματα αποτελούν τους πιο συχνούς πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκους του εγκεφάλου. Στα γλοιώματα συμπεριλαμβάνονται
τα αστροκυττώματα, το γλοιοβλάστωμα, το ολιγοδενδρογλοίωμα και το επενδύμωμα. Ανάλογα με τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά ταξινομούνται σε 4 βαθμούς (στάδια I-IV), οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την επιθετικότητά τους. Γλοιώματα σταδίου Ι-ΙΙ χαρακτηρίζονται χαμηλής κακοήθειας (low-grade), ενώ τα σταδίου ΙΙΙ-IV υψηλής κακοήθειας (high-grade). Ο μέσος όρος επιβίωσης εξαρτάται από τα ιστολογικά χαρακτηριστικά, το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου. Για την διάγνωση ενός γλοιώματος είναι απαραίτητη η μαγνητική τομογραφία. Πρόσθετες απεικονιστικές εξετάσεις μπορούν να ζητηθούν κατά την διενέργεια του προεγχειρητικού σχεδιασμού, όπως η μαγνητική φασματοσκοπία, η λειτουργική μαγνητική τομογραφία ή PET αξονική τομογραφία.

Τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή νέων χειρουργικών τεχνικών και θεραπειών έχει βελτιωθεί σημαντικά το προσδόκιμο της επιβίωσης των ασθενών αυτών. Παραδείγματα των τεχνικών αυτών αποτελεί η χρήση νευροπλοήγησης και η χρώση του όγκου με ειδική φωτοχρωστική (5-ALA) ή ακόμα η χειρουργική αφαίρεση του όγκου με τον ασθενή ξύπνιο (awake craniotomy), επιτρέποντας την μέγιστη ασφαλή αφαίρεση της εξεργασίας (maximal safe resection). Για τα high-grade γλοιώματα μετά την χειρουργική αφαίρεση είναι πάντοτε απαραίτητος ο συνδυασμός ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας.

Άλλοι συχνά πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου αποτελούν τα μηνιγγιώματα, τα οποία εξορμούν από το περίβλημα του εγκεφάλου (μήνιγγα) και ουσιαστικά παρεκτοπίζουν τον υγιή εγκέφαλου (extra-axial). Τα μηνιγγιώματα είναι συνήθως καλοήθης βλάβες του εγκεφάλου (Grade I) και η αφαίρεσή τους ουσιαστικά προσφέρει πλήρη ίαση στον ασθενή. Σε σπανιότερες περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν επιθετικότερες μορφές όπως τα άτυπα μηνιγγιώματα (Grade II) και τα αναπλαστικά (Grade III).

Δευτεροπαθείς Όγκοι

Οι δευτεροπαθείς όγκοι περιλαμβάνουν τις εγκεφαλικές μεταστάσεις κάποιας κακοήθειας από άλλο όργανο. Η αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων εξαρτάται από τον αριθμό των εστιών, την ηλικία, την ποιότητα ζωής του ασθενούς και
την πρόγνωση του πρωτοπαθούς καρκίνου. Η μικροχειρουργική εξαίρεση είναι εξατομικευμένη για κάθε ασθενή και γενικά έχει ένδειξη σε ασθενείς με μικρό αριθμό (<3) προσβάσιμων εστιών, σε ασθενείς που είναι σε καλή κλινική κατάσταση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων και ανάλογα της πρωτοπαθούς νόσου, οι ασθενείς θα υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή/και ορμονική θεραπεία.

Scroll to Top